Style Double Halo Ring 2

Double Halo Ring 2

  • 1 ROUND DIAMOND
    66 ROUND WHITE DIAMONDS

    SET IN 18KT WHITE GOLD